Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Na plenarnom sastanku 30.oktobra 2019. godine Konferencija internacionalnih nevladinih organizacija (INGO) Saveta Evrope usvojila je revidirani Kodeks dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka.   

Deset godina od prvog izdanja Kodeksa, novi trendovi u učešću građana i nedavni dokumenti kao što su Smernice za građansko učešće u procesima političkog odlučivanja, koje je Komitet ministara usvojio u septembru 2017. godine, doveli su do zajedničke inicijative Konferencije INGO i Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti za ažuriranje i reviziju Kodeksa.

Revidirani Kodeks je jednostavan i strukturiran instrument za donosioce odluka i organizacije civilnog društva. Kako bi se pojednostavila njegova upotreba, u pripremi je Priručnik koji će sadržati praktične primere dobre prakse, kao i primere manje dobre prakse, kao referentno sredstvo i alat za učenje za sve korisnike revidiranog Kodeksa.

Ovaj priručnik će se graditi na studijama slučaja i organizacije civilnog društva su pozvane da daju primere svoje prakse ili iskustva s učešćem građana u procesu odlučivanja. Ako želite da učestvujete, možete priložiti studiju slučaja na adresu: civil.participation@coe.int .

Podsećamo, Kodeks dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka iz 2009. godine poslužio je kao osnova za pripremu Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa koje je Vlada Republike Srbije zaključkom usvojila 2014. godine.

Obrazac za dostavljanje studije slučaja, kao i revidirani Kodeks možete naći OVDE .