Udruženje građana Centar za monitoring i aktivizam – CEMA, Čačak, uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju sprovodi projekat „Građanski nadzor nad organima lokalnih vlasti u Čačku'', sa fokusom na koruptivne pojave. Projekat nastoji da unapredi transparentnost, otvorenost i odgovornost javne uprave kroz podršku sveobuhvatnom modelu za borbu protiv korupcije na nivou grada Čačka, uz pokretanje inicijative za na osnivanje Lokalnog antikorupcijskog foruma.

            U okviru Projekta, predviđena je realizacija istraživanja i izrada analize o percepciji građana i lokalne vlasti o koruptivnim pojavama na lokalnom nivou i načinima za njihovo sprečavanje, kao i njenom uticaju na efikasnost javne uprave. S obzirom da uspešna borba protiv korupcije podrazumeva i aktivnu uključenost građana/ki, jedan aspekt istraživanja posvećen je uspitivanju percepcije građana/ki o koruptivnim pojavama u njihovoj lokalnoj samoupravi. Osim što ćemo egzaktnim podacima argumentovati obim ovog problema naš projektni zadatak je i da podstaknemo sve strukture društva da počnu sa rešavanjem identifikovanih koruptivnih pojava na lokalnom nivou.

Na našem portalu ćemo sukcesivno objavljivati delove istraživanja, a krajem godine i finalnu verziju. Prvi segment, u pdf formatu, možete preuzeti sa ove stranice.


Preuzmite PDF dokument