Foto: cemaforum.rs

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA ušao je u drugu godinu  realizacije projekta ''Građanski nadzor lokalne vlasti u Čačku'' koji je podržala Evropska zadužbina za demokratiju sa sedištem u Briselu. Jedna od aktivnosti je pokretanje inicijative za uspostavljanje antikoruptivnih mehanizama u čačanskoj lokalnoj samoupravi. Nažalost, gradska vlast je sve drugo ‘’prepoznala’’ kao prioritet samo ne i borbu protiv korupcije koja je u lokalnim sredinama, koje su daleko od očiju javnosti, često prisutnija nego na republičkom nivou. A građanska kontrola, zbog straha od odmazde, uglavnom potpuno odsutna.

Za razliku od čačanskih organa vlasti, koja se oglušila čak i o preporuke Republičke Agencije za borbu korupcije, opština Priboj, sa znatno manjim finansijskim, tehničkim i ljudskim resursima, ispunila je sve obaveze koje su definisane, kako u Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije, tako i u Akcionom planu za Poglavlje 23. Tim povodom predstavnici Centra za monitoring i aktivizam posetili su ovu opštinu i prisustvovali sednici Tima za praćenje Lokalnog antikorupcijskog plana čiji članovi su svojim savetima, na bazi dosadašnjih iskustava, dali svojim kolegama smernice za dalji rad.

Svetlana Topisirović, predsednica Tima za praćenje LAP-a SO Priboj je rekla da je ova opština među prvim opštinama u zapadnoj Srbiji 2018. godine usvojila Lokalni antikorupcijski plan i uskladila određena dokumenta, a pocetkom 2019. formirala nezavisan tim za praćenje Lokalnog antikorupcijskog plana. Tim je najpre izradio i usvojio pravilnik o radu i otpočeo praćenje procedura i rokova iz svoje nadležnosti. Do sada su održali 14 sednica.

 ''U načelu, obraćali smo najviše pažnje na neka “tekuća” pitanja. Odradili smo normativna akta koja su nam neophodna za rad. S tim što bi neka normativna akta tek trebalo da odrađujemo u narednom periodu a sam LAP bi trebalo revidirati, jer je praksa pokazala da je preobiman što otežava njegovo praćenje. To nam je među prvim zadacima u narednom periodu, istakla je Svetlana Topisirović koja je po zanimanju prosvetni radnik. 

Njen kolega u Timu ali i u profesionalnom životu, Saša Bijelić, ističe da su nailazili i na male probleme u komunikaciji sa predstavnicima lokalne samouprave.

 ''U smislu neblagovremenih odgovora na naše zahteve da dođemo do informacija da li su ispoštovani rokovi za donošenje određenih odluka. To ovako izgleda šturo i birokratski ali svodi se na to da su u okviru LAP-a razrađeni mehanizmi  koji sprečavaju rizike od korupcije. Mi smo tu da te mehanizme pratimo da li se redovno sprovode. Na primer, da bismo znali da li je regularno donešena neka odluka, da li je reagovano na pravi način, mi moramo znati i da li su rokovi ispoštovani. A opštinska uprava te informacije nam ne daje uvek na vreme'', objašnjava Bjelić.

Svih pet članovi tima, koji još čine i novinarka Olja Dragutinović, pravnica Endi Dikulinović kao i predstavnica lokalne samouprave Marina Ceha, istuču da su vrlo odgovorno prišli ovom poslu kao i da je aktivna saradnja sa građinima i organizacijama civilnog društva dragocena. Otvoreni su za sve inicijative i sugestije i redovno pripremaju izveštaj o svom radu. Nažalost, zbog epidemiološke situacije još uvek se nije pojavio u lokalnom parlamentu, ali, kako kažu, očekuju da će se i to obaviti na nekoj od narednih sednica Skupštine.

Predstavnici Centra za monitoring i aktivizam – CEMA su ljubaznim domaćinima predstavili svoj projekat kao i aktivnosti koje preduzimaju u cilju uspostavljanja antikoruptivnih mehanizama i u Gradu Čačku. Članovi pribojskog Tima su ponudili svaki vid pomoći, pre svega savetodavne, u daljem radu ove organizacije.

U toku sastanka tonski su zabeleženi razgovori sa članovima Tima koji će u narednom periodu, u formi podcast-a biti publikovani  kako bi se sa ovom temom upoznao što veći broj građana. Da podsetimo, Model LAP-a predviđа i snažno ohrabruje jedinice lokalne samouprave da uključe predstavnike javnosti u svoj rad, odnosno da u formalno članstvo Radne grupe budu uključeni predstavnici nevladinog sektora, profesionalnih udruženja, udruženja građana i građani kao pojedinci.

 

Ova inicijativa se realizuje uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju (EED). Sadržaj nužno ne izražava zvaničan stav EED. Informacije i izneti stavovi su isključiva odgovornost autora.