Agencija za sprečavanje korupcije raspisala je konkurs za finansijsku podršku projektima udruženja, odnosno organizacija civilnog društva u oblasti sprečavanja korupcije u 2021. godini, koji je otvoren do 29. marta.

Ukupan iznos sredstava koja se dodeljuju iznosi 2.000.000,00 dinara i obezbeđen je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, a biće dodeljen dvema organizacijama u jednakim iznosima od po 1.000.000,00 dinara.

Opšti cilj konkursa je podrška učešću organizacija civilnog društva u sprečavanju korupcije, a specifični ciljevi konkursa su obezbeđivanje podrške organima javne vlasti u sprovođenju aktivnosti iz revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23, koje se odnose na oblast borbe protiv korupcije i unapređenje svesti građana o štetnom uticaju korupcije na stanje u društvu, na nivou Republike Srbije.

Udruženje građana (organizacija civilnog društva) može da podnese samo jedan predlog projekta koji se odnosi na sprovođenje jednog specifičnog cilja.

Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci predloga koji su stekli status udruženja prema Zakonu o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br 51/2009, 99/2011, 44/2018) i koji su upisani u registar nadležnog organa; čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti sprečavanja korupcije; koji su usvojili i primenjuju interni akt o antikorupcijskoj politici; koji su podneli predloge projekata u konkursom predviđenom roku i na predviđenom obrascu sa potrebnom pratećom dokumentacijom i koji su prijavili samo jedan predlog projekta.

Prijava na konkurs podnosi se najkasnije do 29. marta 2021. godine na adresu: Agencija za sprečavanje korupcije, Carice Milice br. 1, 11000 Beograd.