Foto: cema.rs/ Luka K.

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA je započeo realizaciju projekta ''Zagovaranje za legislativu solidarnih biznis modela koji doprinose osnaživanju ranjivih grupa'' čiji je cilj donošenje legislative u oblasti socijalnog/solidarnog preduzetništva čime bi se uspostavio novi biznis model koji doprinosi smanjenju siromaštva ranjivih grupa u lokalnoj zajednici.  

Specifični ciljevi projekta:

- Pokretanje zagovaračkog procesa sa lokalnog nivoa za donošenje republičke legislative u oblasti solidarnog/socijalnog preduzetništva;

- Unapređenje lokalne politike za smanjenje siromaštva nakon preduzimanje neophodnih koraka Narodne skupštine kao najvišeg zakonodavnog tela RS;

- Povećanje nivoa svesti građana o ulozi narodnih poslanika i značaju aktivnog učešća javnosti u javim politikama kroz javno informisanje i različite transfere znanja.

U Srbiji je socijalna pravda ozbiljno narušen princip. Koliko smo jednaki, govore poražavajući podaci o stopama siromaštva kako, na nivou republike tako i na lokalnom. U evropskim zemljama socijalno preduzetništvo postalo je čak treći stub ekonomije, a kod nas je Zakon tek u javnoj raspravi. Inače, Zakon o solidarnom/socijalnom preduzetništvu je pet puta dostavljan i povlačen u  Narodnoj skupštini. Osim toga, građani nisu dovoljno informisani o njegovim benefitima.

Ovim projektom želimo da aktivno uključimo građane iz ranjivih grupa u izradu Zakona o socijalnom preduzetništvu i da unapredimo javno informisanje o ovoj temi. Glavni kanal komunikacije između građana i Narodne skupštine, kao zakonodavnog tela, biće narodni poslanici. Cilj je da se kroz predložene preporuke unapredi finalna verzija Zakona koji će osigurati razvoj ovog poslovnog koncepta. Čvrsto verujemo da je promovisanje principa solidarne ekonomije, koji osnažuju pre svega ranjive grupe, dobar model za uspostavljanje socijalne pravde kao ključne vrednosti svakog demokratskog društva.

Ovaj projekat će biti realizovan u period od 01.12.2021. do 31.05.2022. godine.

Pozivamo sve građane/ke, posebno iz ranjivih grupa, da se aktivno uključe u naše projektne aktivnosti.

Kontakt:

ngocema@gmail.com

cemaforum1@gmail.com