Foto: Tanjug

Narodna skupština Republike Srbije je najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji, jednodomni je parlament sa ukupno 250 narodnih poslanika. Narodna skupština konstituisana je 1858. godine kada je donet prvi Zakon o Narodnoj skupštini.

Osnovne uloge Narodne skupštine su ustavotvorna i zakonodavna vlast, zatim izborna i kontrolna funkcija i na kraju PREDSTAVNIČKA funkcija.

U ostvarivanju predstavničke funkcije, Narodna skupština, odnosno narodni poslanici:

  • razmatraju predstavke i predloge građana;
  • održavaju sastanke sa građanima u Narodnoj skupštini i u kancelarijama Narodne skupštine van sedišta Narodne skupštine.

Kao predstavnici naroda poslanici su dužni da uvaže volju naroda ili bar da saslušaju narod koji predstavljaju, što često nije slučaj.

PRAVA I DUŽNOSTI NARODNIH POSLANIKA

Član 283.

Narodni poslanik je dužan da učestvuje u radu Narodne skupštine.

Narodnom poslaniku ne može da se uskrati ulazak i boravak u zgradi Narodne skupštine.

Član 284.

Narodni poslanik je dužan da svoje odsustvo sa sednice prijavi predsedniku Narodne skupštine, koji o tome obaveštava Narodnu skupštinu.

Član 285.

Narodni poslanik ostvaruje pravo na platu, u skladu sa zakonom, kao i naknadu troškova za obavljanje poslaničke funkcije, u skladu sa odlukom nadležnog odbora.

Narodni poslanik s invaliditetom ostvaruje posebna prava, u skladu sa zakonom i odlukom nadležnog odbora.

Član 286.

Narodni poslanik ima pravo da bude blagovremeno obavešten o svim pitanjima potrebnim za vršenje funkcije narodnog poslanika, redovnim dostavljanjem službenih publikacija Narodne skupštine i informativnog i dokumentacionog materijala o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice Narodne skupštine i o drugim pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine.

Član 287.

Narodni poslanik ima pravo da traži obaveštenja i objašnjenja od predsednika Narodne skupštine, predsednika odbora Narodne skupštine, ministara i funkcionera u drugim republičkim organima i organizacijama, o pitanjima iz okvira prava i dužnosti ovih funkcionera, iz nadležnosti organa na čijem se čelu nalaze, a koja su mu potrebna za ostvarivanje funkcije narodnog poslanika, osim na sednici Narodne skupštine.

Izuzetno, predsednik, odnosno ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe, pravo iz stava 1. ovog člana može ostvariti i na sednici Narodne skupštine, usmeno, u jednom obraćanju, u trajanju do pet minuta, utorkom i četvrtkom, i to odmah nakon otvaranja sednice i utvrđivanja broja narodnih poslanika koji prisustvuju sednici, a pre prelaska na dalju raspravu.

Predsednik Narodne skupštine daje reč prijavljenim predsednicima, odnosno ovlašćenim predstavnicima poslaničkih grupa, počevši od predstavnika brojčano najmanje poslaničke grupe,pa do brojčano najveće poslaničke grupe.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da traženo obaveštenje, odnosno objašnjenje,u pisanom obliku dostave narodnom poslaniku,u roku od 15 dana.

Član 288.

Narodnom poslaniku se, za rad u Narodnoj skupštini, omogućuje korišćenje biblioteke i dokumentacije.

Narodni poslanik ima pravo da koristi prostorije koje su mu stavljene na raspolaganje za rad i za sastanke sa građanima, u skladu s aktom o unutrašnjem redu u Narodnoj skupštini.

Kao što bi trebalo da se Zakoni striktno sprovode svuda i da važe za sve tako bi i za poslanike Poslovnik Narodne Skupštine trebalo da bude obavezujuć, ali to je upravo primer  zakonodavstva u Srbiji – sve stoji samo na papiru, u praksi teško je primenjivo. Zaboravljeno je da su upravo poslanici –PREDSTAVINICI naroda i da od naroda zavise.