Foto: cema.rs/ Luka K.

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA sprovodi projekat ''Zagovaranje za legislativu solidarnih biznis modela koji doprinose osnaživanju ranjivih grupa'' čiji je cilj donošenje legislative u oblasti socijalnog/solidarnog preduzetništva čime bi se uspostavio novi biznis model koji doprinosi smanjenju siromaštva ranjivih grupa u lokalnoj zajednici. 

U Srbiji danas živi skoro pola miliona žena starosne dobi od 45 do 64 godine koje nemaju zaposlenje i prihode. Poslodavci i tržište rada ne posmatraju žene 45+ kao dragoceni resurs profesionalnog znanja, iskustva i veština, već ih radije zaobilaze kao nepoželjnu radnu snagu, isključujući ih iz ekonomskog života kao prestare i neprilagodljive intenzivnim promenama u poslovnoj sferi. Sa ovim podacima složile su se učesnice fokus grupe čija je tema bila predstavljanje solidarnih biznis modela koji bi mogli doprineti njihovom većem radnom angažovanju.

Među ženama koje traže posao najveći je broj onih sa srednjim obrazovanjem, a većina živi u regionu Zapadne i Centralne Srbije gde je rodni jaz između zaposlenosti žena i muškaraca najveći.

Mnoga socijalna preduzeća su, zapravo, stvorena da podrže žene i devojčice. Prema izveštaju Britanskog saveta u kojem se analizira uticaj socijalnih preduzeća na osnaživanje žena u različitim zemljama, socijalna preduzeća na čijem se čelu nalaze žene mogu imati veliki uticaj na živote drugih žena, uglavnom kroz obrazovanje, obuku, savetovanje, zdravlje, razvoj veština, stvaranje novih radnih mesta, vođenje kampanja, odgovarajuću brigu o deci, borbu protiv trgovine ljudima, borbu protiv rodnih stereotipa, pristup izvorima finansiranja, i davanje glasa ženama u njihovim zajednicama. Širom sveta, žene koje vode socijalna preduzeća utvrđuju oblasti u kojima je ženama i devojčicama potrebna pomoć, i uvode nove programe i projekte za rešavanje tih problema.

Većina učesnica fokus grupe je izjavila da se prvi put susreće sa ovim modelom poslovanja i da im niko do sada nije govorio o tim mogućnostima. One su posebno bile oduševljene činjenicom da socijalno preduzetništvo sadrži i humani aspekt i da bi, pored toga što bi sebi obezbedile egzistenciju, mogle pomoći i drugim socijalnim kategorijama u svojoj lokalnoj zajednici.

Naredna fokus grupe planirana je sa osobama sa invaliditetom koje se, takođe, nalaze u teško zapošljivim kategorijama.

 

Izvor: Cemaforum