Foto: CEMA - Luka K.

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA, u okviru projekta ''Zagovaranje za legislativu solidarnih biznis modela koji doprinose osnaživanju ranjivih grupa'',  kroz serijal tekstova će publikovati sve segmente novousvojenog Zakona o socijalnom preduzetništvu. Ovaj zakon je izuzetno važan za ekonomsko osnaživanje osoba iz ranjivih i teško zapošljivih grupa.

Cilj Zakona o socijalnom preduzetništvu je stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva, razvijanje svesti o značaju socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva i zadovoljenje identifikovanih društvenih potreba.

Zakonom  o socijalnom preduzetništvu uređuju se pojam, ciljevi, načela i oblast delovanja socijalnog preduzetništva, zatim pravni položaj, prava i obaveze subjekata koji obavljaju delatnost sa ovim statusom. Obuhvaćeni su i uslovi za sticanje i prestanak statusa socijalnog preduzetništva, pojam društveno osetljivih grupa, podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva i podrška društveno osetljivim grupama, registracija statusa socijalnog preduzetništva, izveštavanje, nadzor i druga pitanja od značaja za socijalno preduzetništvo u Republici Srbiji.

  • socijalna ekonomija jeste ekonomija čiji je prevashodni cilj ostvarenje koristi za širu društvenu zajednicu i društveno osetljive grupe, a ne sticanje dobiti;
  • socijalno preduzetništvo jeste obavljanje delatnosti od opšteg interesa, radi stvaranja novih i inovativnih mogućnosti za rešavanje društvenih problema, problema pojedinaca ili društveno osetljivih grupa i sprečavanja nastajanja i otklanjanja posledica socijalne isključenosti, jačanja društvene kohezije i rešavanja drugih problema u lokalnim zajednicama i društvu u celini;
  • društveno osetljive grupe jesu grupe građana kojima je potrebna dodatna sistemska podrška kako bi se mogli ravnopravno uključiti u životne tokove zajednice;
  • radna integracija jeste rad sa radno sposobnim pripadnicima društveno osetljivih grupa na njihovom obrazovanju i osposobljavanju za rad, kao i zapošljavanje i drugi načini njihovog radnog angažovanja;
  • socijalne inovacije jesu nove tehnologije, proizvodi, usluge, modeli organizovanja, načini rada koji podmiruju društvene potrebe, sa ciljem pronalaženja rešenja za društvene probleme prepoznavanjem i pružanjem novih usluga koje poboljšavaju kvalitet života pojedinaca i zajednica, identifikacijom i sprovođenjem procesa integracije na tržište rada, novim veštinama, novim radnim mestima, novima oblicima učešća i svim drugim načinima koji doprinose poboljšanju položaja pojedinca u društvu;
  • subjekt socijalnog preduzetništva jeste preduzetnik ili pravno lice koje je steklo status socijalnog preduzetništva;
  • preduzetnik jeste fizičko lice registrovano za obavljanje delatnosti u cilju sticanja dobiti, koje po svom pravnom položaju može ispuniti uslove koji su ovim zakonom propisani za sticanje statusa socijalnog preduzetništva;
  • privredni subjekt jeste domaće pravno lice registrovano za obavljanje delatnosti u cilju sticanja dobiti, a naročito privredno društvo, zadruga i drugo pravno lice, koje po svom pravnom položaju može ispuniti uslove koji su ovim zakonom propisani za sticanje statusa socijalnog preduzetništva;
  • subjekt civilnog sektora jeste domaće pravno lice koje nije osnovano u cilju sticanja dobiti, a naročito udruženje, udruženje u oblasti sporta, fondacija i drugo pravno lice, koje po svom pravnom položaju može ispuniti uslove koji su ovim zakonom propisani za sticanje statusa socijalnog preduzetništva.

U narednom feljtonu ZAKON  O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU  - načela.

Zakon možete preuzeti na sledećem linku: ZAKON.