Foto: CEMA / Luka K.

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA, u okviru projekta ''Zagovaranje za legislativu solidarnih biznis modela koji doprinose osnaživanju ranjivih grupa'',  kroz serijal tekstova će publikovati sve segmente novousvojenog Zakona o socijalnom preduzetništvu. Ovaj zakon je izuzetno važan za ekonomsko osnaživanje osoba iz ranjivih i teško zapošljivih grupa.

Razvoj i poslovanje u oblasti socijalnog preduzetništva zasniva se na sledećim načelima:

  • načelom transparentnosti, koje podrazumeva da je subjekt socijalnog preduzetništva dužan da učini dostupnim javnosti svoja opšta akta, planske dokumente kojim planira realizaciju svoje društvene uloge (poslovne, odnosno srednjoročne planove), izveštaje koje sačinjava u skladu sa ovim zakonom, kao i druge informacije u vezi sa svojim poslovanjem i načinom realizacije svoje društvene uloge, dok su organi državne uprave, pokrajinske i lokalne samouprave/organi državne uprave i ostali organi javne vlasti dužni da učine dostupnim javnosti planska dokumenta i opšte i pojedinačne akte koje donose u vezi sa podsticajima socijalnom preduzetništvu;
  • načelom odgovornosti, koje podrazumeva da status socijalnog preduzetništva pretpostavlja povećanu odgovornost za realizaciju društvene uloge koju subjekt socijalnog preduzetništva ima u skladu sa ovim zakonom, uključujući i ograničenja u pogledu raspolaganja sa dobiti i imovinom;
  • načelom održivog rasta i razvoja, koje podrazumeva da se socijalno preduzetništvo i podsticaji socijalnom preduzetništvu planiraju i realizuju uzimajući u obzir zahteve zaštite životne sredine, borbe protiv klimatskih promena, ublažavanja efekata klimatskih promena i prilagođavanja klimatskim promenama, sprečavanja prekomernog korišćenja prirodnih resursa, povećanja energetske efikasnosti i iskorišćavanja obnovljivih izvora energije i smanjenja emisija gasova sa efektom “staklene bašte”, njihove efekte na društvo, posebno na lokalne zajednice, njihov razvoj i posebnosti, osetljive kategorije stanovništva, rodnu ravnopravnost, kao i borbe protiv siromaštva;
  • načelom partnerstva i sinergijskog delovanja javnog, privatnog i civilnog sektora, koje podrazumeva da se razvoj socijalnog preduzetništva i promovisanje socijalne ekonomije, vrši na svim tim nivoima, kao i da se javne politike u oblasti socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva donose i realizuju partnerski.

U narednom članku ZAKON  O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU  - društvena uloga socijalnog preduzetništva.

Zakon možete preuzeti na sledećem linku: ZAKON.

Izvor: Cemaforum.rs