Foto: CEMA - Luka K.

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA, u okviru projekta ''Zagovaranje za legislativu solidarnih biznis modela koji doprinose osnaživanju ranjivih grupa'',  kroz serijal tekstova će publikovati sve segmente novousvojenog Zakona o socijalnom preduzetništvu. Ovaj zakon je izuzetno važan za ekonomsko osnaživanje osoba iz ranjivih i teško zapošljivih grupa.

Po osnovu  Zakona o Socijalnom preduzetništvu preduzetnik koji nije paušalno oporezovan može steći stastus socijalnog preduzetništva ako njegovo poslovanje doprinosi održivom razvoju devastiranih područja i lokalnih zajednica ili se rešavaju problemi u drugim oblastima od opšteg interesa.

Drugi uslov je da njegovo poslovanje odgovara oblasti socijalne, kulturne, ekonomske i radne uključenosti pripadnika društveno osetljivih grupa i zadovoljenje njihovih drugih specifičnih potreba, kao i ostvarenje drugih identifikovanih opštih interesa unutar lokalne zajednice i na republičkom nivou.

Treći uslov je da najmanje 50% dobiti  reinvestira u interne programe podrške društveno osetljivim grupama ili u troškove u vezi sa radnim angažovanjem radno sposobnih pripadnika društveno osetljivih grupa, odnosno u programe aktivnosti usmerene na rešavanje problema zajednice ili donira drugim pravnim licima ili preduzetnicima sa statusom socijalnog preduzetništva.

Još jedna obaveza je da subjekt socijalnog preduzetništva sačinjava izveštaj o ispunjavanju društvene uloge za period od dve godine, u skladu sa ovim zakonom.

Razlika između obaveza preduzetnika i privrednog subjekta koji želi da se bavi socijalnim preduzetništvom je ta da  pored svih uslova koji važe za preduzetnika mora da obezbedi učešće u donošenju odluke najmanje jedne trećine:

  • zaposlenih radno sposobnih pripadnika društveno osetljivih grupa, ako se taj status ostvaruje po osnovu radne integracije tih lica;
  • korisnika proizvoda i usluga subjekta socijalnog preduzetništva, ako se taj status ostvaruje po osnovu plasmana proizvoda i pružanja usluga tim licima;
  • zaposlenih, ako se taj status ostvaruje isključivo po osnovu poslovanja u konkretnoj oblasti delovanja iz člana 7. ovog zakona.

Civilni sektor, ukoliko želi da registruje socijalno preuzeće, takođe mora da sipuni sve uslove kao i privredni subjekt.

Status socijalnog preduzetništva stiče se na zahtev subjekta koji se podnosi registru nadležnom za njegovu registraciju (u daljem tekstu: Registar), bez ispitivanja njegove društvene uloge i oblasti delovanja u smislu ovog zakona.

Uz zahtev za sticanje statusa socijalnog preduzetništva:

  • preduzetnik prilaže izjavu sačinjenu u skladu sa članom 8. stav 1. tačka 1) ovog zakona;
  • privredni subjekt prilaže osnivački akt, statut ili drugi opšti akt, sačinjen u skladu sa članom 8. stav 1. tačka 2) ovog zakona;
  • subjekt civilnog sektora prilaže statut ili drugi opšti akt, sačinjen u skladu sa članom 8. stav 1. tačka 3) ovog zakona.

U narednom feljtonu: ZAKON  O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU - Imovina subjekta socijalnog preduzetništva

Izvor: Cemaforum.rs