Foto: CEMA / Luka K.

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA, u okviru projekta ''Zagovaranje za legislativu solidarnih biznis modela koji doprinose osnaživanju ranjivih grupa'',  kroz serijal tekstova će publikovati sve segmente novousvojenog Zakona o socijalnom preduzetništvu. Ovaj zakon je izuzetno važan za ekonomsko osnaživanje osoba iz ranjivih i teško zapošljivih grupa.

Subjekt socijalnog preduzetništva za vreme svog trajanja stiče i raspolaže imovinom slobodno, u skladu sa zakonom i svojim opštim aktima.

Imovina subjekta socijalnog preduzetništva ne može se deliti njegovim članovima, osnivačima, članovima organa, zastupnicima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima. Ove odredbe ne odnose se na davanje prigodnih primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem društvene uloge iz člana 5. ovog zakona (putni troškovi, dnevnice, troškovi prenoćišta i sl.), ugovorene teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenih.

Za slučaj prestanka subjekta socijalnog preduzetništva, osnivačkim aktom, statutom ili drugim opštim aktom, koji taj subjekt donosi u skladu sa zakonom ili odlukom o likvidaciji, odnosno prestanku tog subjekta, može se odrediti da nakon izmirenja poverilaca primalac preostale imovine tog subjekta bude:

  • u slučaju privrednog subjekta bilo koji subjekt socijalnog preduzetništva, osim u slučaju zadruge koja za primaoca može odrediti subjekta u skladu sa odredbama zakona kojim je uređen položaj i rad zadruga;
  • u slučaju subjekta civilnog sektora isključivo drugi subjekt civilnog sektora sa statusom socijalnog preduzetništva.

Ove obaveze se ne odnose na preduzetnike koji su registrovani kao socijalni preduzetnici.

Privredni subjekt sa statusom socijalnog preduzetništva ima obavezu da najmanje 50% dobiti:

  • reinvestira u interne programe podrške društveno osetljivim grupama ili u troškove u vezi sa radnim angažovanjem radno sposobnih pripadnika društveno osetljivih grupa, odnosno u programe aktivnosti usmerene na rešavanje problema zajednice
  • donira drugim pravnim licima ili preduzetnicima sa statusom socijalnog preduzetništva za rešavanje problema zajednice

Preduzetnik sa statusom socijalnog preduzetništva ima takođe sve obaveze s tim što doniranje sredstava  može izvršiti drugom preduzetniku ili subjektu civilnog sektora sa statusom socijalnog preduzetništva.

Subjekt civilnog sektora sa statusom socijalnog preduzetništva sa dobiti koju ostvaruje od registrovane privredne delatnosti postupa u skladu sa zakonom koji uređuje njegov pravni položaj, a može je donirati isključivo drugom subjektu civilnog sektora sa statusom socijalnog preduzetništva za rešavanje problema zajednice u kojoj i sam deluje.

U narednom feljtonu: ZAKON  O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU - Upravljanje i izveštavanje subjekata socijalnog preduzetništva