Foto: CEMA / Luka K.

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA, u okviru projekta ''Zagovaranje za legislativu solidarnih biznis modela koji doprinose osnaživanju ranjivih grupa'',  kroz serijal tekstova će publikovati sve segmente novousvojenog Zakona o socijalnom preduzetništvu. Ovaj zakon je izuzetno važan za ekonomsko osnaživanje osoba iz ranjivih i teško zapošljivih grupa.

Upravljanje subjektom socijalnog preduzetništva uređuje se osnivačkim aktom, statutom ili drugim opšti aktom, u skladu sa zakonom, tako da se obezbedi učešće u donošenju odluke najmanje jedne trećine:

  • zaposlenih radno sposobnih pripadnika društveno osetljivih grupa, ako se taj status ostvaruje po osnovu radne integracije tih lica;
  • korisnika proizvoda i usluga subjekta socijalnog preduzetništva, ako se taj status ostvaruje po osnovu plasmana proizvoda i pružanja usluga tim licima;
  • zaposlenih, ako se taj status ostvaruje isključivo po osnovu poslovanja u konkretnoj oblasti delovanja - ostvarenju društvene uloge socijalnog preduzetništva

Ako se status ostvaruje po više navedenih osnova po svakom od tih osnova zaposleni odnosno korusnici se ravnomerno uključuju u upravljanje subjektom socijalnog preduzetništva.

Subjekt socijalnog preduzetništva sačinjava izveštaj o ispunjavanju društvene uloge za period od dve godine, u skladu sa ovim zakonom.

Izveštaj sadrži osnovne podatke u vezi sa:

  • ispunjavanjem uslova za poslovanje u statusu socijalnog preduzetništva, propisanih ovim zakonom;
  • poslovanjem, odnosno aktivnostima koje su realizovane u skladu sa društvenom ulogom socijalnog preduzetništva;
  • raspodelom dobiti
  • načinom upravljanja u subjektu socijalnog preduzetništva

Sastavni deo izveštaja čine i programi reinvestiranja i ugovori o dodeli sredstava ako je u periodu izveštavanja raspoređivana dobit.

Izveštaj se podnosi nadležnom registru radi objave, u roku koji je propisan za podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja.

Aktom Vlade na predlog ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja bliže se uređuje sadržina i način podnošenja izveštaja.

 

U narednom članku ZAKON  O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU  - Prestanak statusa i zloupotrebe socijalnog preduzetništva

Zakon možete preuzeti na sledećem linku: ZAKON.

Izvor: Cemaforum.rs