Foto: CEMA / Luka K.

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA, u okviru projekta ''Zagovaranje za legislativu solidarnih biznis modela koji doprinose osnaživanju ranjivih grupa'',  kroz serijal tekstova će publikovati sve segmente novousvojenog Zakona o socijalnom preduzetništvu. Ovaj zakon je izuzetno važan za ekonomsko osnaživanje osoba iz ranjivih i teško zapošljivih grupa.

Status socijalnog preduzetništva prestaje brisanjem tog statusa iz Registra na zahtev subjekta socijalnog preduzetništva.

Privredni subjekt i subjekt civilnog sektora uz zahtev za brisanje statusa prilaže:

1)         odluku nadležnog organa o prestanku statusa socijalnog preduzetništva;

2)         izjavu zastupnika tog subjekta, sačinjenu u formi javnobeležničke isprave, da je preostalu imovinu i dobit koju je stekao za vreme trajanja tog statusa i po osnovu tog statusa taj subjekt preneo na drugi subjekt socijalnog preduzetništva.

Odluka o prestanku statusa socijalnog preduzetništva ne može se doneti bez prethodne većinske saglasnosti predstavnika zaposlenih, odnosno korisnika proizvoda i usluga u kolektivnom organu uprave koja se pribavlja u formi javnobeležničke isprave.

Uz zahtev iz za brisanje statusa preduzetnik, dostavlja izjavu sačinjenu u formi javnobeležničke isprave da je preostalu dobit koju je stekao za vreme trajanja tog statusa i po osnovu tog statusa preneo na drugi subjekt socijalnog preduzetništva.

Izjava zastupnika tog subjekta se objavljuje na internet stranici organa koji registruje status socijalnog preduzetništva.

Zloupotrebom statusa socijalnog preduzetništva smatra se:

1)         raspolaganje imovinom suprotno članu 10. ovog zakona;

2)         raspolaganje dobiti suprotno članu 11. ovog zakona;

3)         uskraćivanje prava na upravljanje suprotno članu 12. ovog zakona;

4)         neblagovremeno podnošenje izveštaja iz člana 13. ovog zakona;

5)         neistinito prikazivanje stanja u izveštaju iz člana 13. ovog zakona;

6)         nenamensko trošenje sredstava aktivne podrške iz člana 18. ovog zakona.

Ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja vodi listu subjekata socijalnog preduzetništva kod kojih je utvrđena zloupotreba statusa. Subjekt socijalnog preduzetništva može podneti inicijativu za brisanje sa liste uz koju prilaže dokaze o otklanjanju utvrđenih zloupotreba statusa, odnosno obavljanju delatnosti u skladu sa ovim zakonom.

Lista javno je dostupna na internet stranici ministarstva nadležnog za zapošljavanje.

Na osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za pravni položaj subjekta socijalnog preduzetništva shodno se primenjuje zakon kojim se uređuje pravni položaj tih lica, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Statusna promena u kojoj učestvuje subjekt socijalnog preduzetništva sprovodi se u skladu sa zakonom ako pravni sledbenik, odnosno svi pravni sledbenici te statusne promene nastavljaju sa poslovanjem u statusu socijalnog preduzetništva uz obavezu ispunjavanja uslova za sticanje statusa propisanih ovim zakonom.

Na pitanja koja se odnose na postupak registracije statusa socijalnog preduzetništva u nadležnom registru, a koja ovim zakonom nisu posebno uređena, shodno se primenjuje zakon kojim se uređuje postupak pred nadležnim registrom i objavljivanje podataka i dokumenata u tom registru.

Ministar nadležan za sprovođenje zakona kojim je propisano vođenje registra nadležan je za odlučivanje o žalbi na rešenje doneto u postupku registracije i prestanka statusa socijalnog preduzetništva.

U narednom članku ZAKON  O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU  - Posebne olakšice i aktivna podrška subjektima socijalnog preduzetništva

Zakon možete preuzeti na sledećem linku: ZAKON.