Foto: CEMA / Luka K.

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA, u okviru projekta ''Zagovaranje za legislativu solidarnih biznis modela koji doprinose osnaživanju ranjivih grupa'',  kroz serijal tekstova će publikovati sve segmente novousvojenog Zakona o socijalnom preduzetništvu. Ovaj zakon je izuzetno važan za ekonomsko osnaživanje osoba iz ranjivih i teško zapošljivih grupa.

Programom razvoja socijalnog preduzetništva (u daljem tekstu: Program) se planiraju mere aktivne podrške subjektima socijalnog preduzetništva.

Program donosi Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja za period od pet godina.

Svojom sadržinom ovaj Program ispunjava uslove u pogledu rodne perspektive, rodne analize i urodnjavanja u skladu sa odredbama zakona koji uređuje rodnu ravnopravnost.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, posebnim dokumentom javnih politika mogu se planirati mere javnih politika u odnosu na određene društveno osetljive grupe iz člana 6. ovog zakona, odnosno u određenim oblastima delovanja iz člana 7. ovog zakona, ako iz razloga hitnosti tih mera i/ili specifičnosti oblasti planiranja, te mere nisu ili neće biti obuhvaćene Programom.

U preostalom delu se na postupak usvajanja Programa, njegovu sadržinu i formu, kao i način izveštavanja o sprovođenju primenjuje zakon koji uređuje planski sistem.

Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja odlukom osniva Savet za socijalno preduzetništvo (u daljem tekstu: Savet), u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odlukom Vlada određuje sastav Saveta, kriterijume, merila, način utvrđivanja i visinu naknade za predsednika, članove i sekretara i zamenika sekretara koji pružaju tehničku podršku Savetu, kao i druga pitanja od značaja za njegov rad.

Savet čine predsednik, koji predsedava njegovim radom i imenuje se iz javnog sektora i 13 članova, a tehničku podršku Savetu pruža sekretar i zamenik sekretara, koji se imenuju na period od četiri godine.

Savet čini jednak broj predstavnika javnog i privatnog sektora.

Šest članova Saveta imenuju se iz reda državnih službenika, od kojih se jedan član imenuje iz reda zaposlenih u organima autonomne pokrajine, a sedam članova imenuju se iz reda predstavnika subjekata socijalnog preduzetništva i stručnjaka iz oblasti socijalnog preduzetništva.

Za predsednika i člana Saveta može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ima najmanje pet godina radnog iskustva i poznaje propise u oblasti socijalnog preduzetništva.

Savet u roku od 30 dana od dana imenovanja predsednika, članova i tehničke podrške donosi poslovnik o radu kojim bliže uređuje pitanja od značaja za njegov rad.

Savet obavlja sledeće poslove:

1)         razmatra i pokreće inicijative za razvoj socijalnog preduzetništva i inicijative za izmenu propisa u oblasti socijalnog preduzetništva;

2)         inicira predlog akta iz člana 18. stav 5. ovog zakona;

3)         inicira predlog Programa iz člana 19. ovog zakona;

4)         inicira predlog izveštaja o sprovođenju Programa iz člana 19. ovog zakona;

5)         inicira mere za podršku i promociju socijalnog preduzetništva;

6)         pruža stručnu podršku Vladi u donošenju odluka u vezi sa realizacijom konkretnih projekata socijalnog preduzetništva koji se finansiraju iz sredstava budžeta Republike Srbije;

7)         pruža podršku i razmatra pripremljene akte u obavljanju poslova iz člana 15. stav 2. ovog zakona;

8)         obavlja druge savetodavne poslove na zahtev Vlade iz domena socijalnog preduzetništva;

9)         obavlja druge poslove od interesa za oblast socijalnog preduzetništva.

Predsednik i članovi Saveta i tehnička podrška Savetu za svoj rad imaju pravo na naknadu.

Sredstva za rad Saveta i tehničke podrške Savetu obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, poklona, donacija i legata.

U funkciji unapređenja pojedinih pitanja iz oblasti razvoja socijalnog preduzetništva, sednicama Saveta iz stava 1. ovog člana mogu da prisustvuju predstavnici drugih organa vlasti, privrede i civilnog sektora, kao i stručnjaci iz oblasti socijalnog preduzetništva, bez prava odlučivanja i bez prava na naknadu za svoj rad.

Inspekcijski nadzor vrši nadležna inspekcija u zavisnosti od predmeta nadzora i prirode utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.