Foto: CEMA - Luka K.

Udruženje Centar za monitoring i aktivizam – CEMA sprovelo je istraživanje ''Socijalno preduzetništvo – treći stub ekonomije'' čiji je cilj da se obezbede podaci o nivou informisanosti građana o socijalnom preduzetništvu kao i potrebama i podsticajima neophodnim za osnivanje ili razvoj socijalnih preduzeća.

Istraživanje je sprovedeno je u periodu od 1. oktobra do 10. novembra, 2022. godine i učestvovalo je 220 ispitanika/ca.

Rodna struktura ispitanika/ca pokazuje da je dominantno veći broj osoba ženskog pola koje su pokazale interesovanje za ovu temu. Od 220 ispitanika/ca čak 79,6% su žene, dok samo 20,4% rodnu strukturu čine muškarci. Ovi podaci ne iznenađuju imajući u vidu podatak da trećinu nezaposlenih na tržištu rada čine žene, posebno iz kategorije 45+. 

Prikaz 1

Odgovor na pitanje o starosnoj strukturi ispitanika/ca potvrdio je našu početnu pretpostavku da su žene od 45 do 60 godina u težem ekonomskom položaju i da traže mogućnost da taj položaj poprave. Čak 40,1% anketiranih je upravo u pomenutom životnom razdoblju. Radno najaktivnijih, odnosno od 31 do 44 godine, je 36,2% ispitanika/ca. Iako je, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje iz aprila 2021. godine, u Srbiji više od 115 hiljada nezaposlenih mladih ljudi koji čine jednu petinu od ukupnog broja nezaposlenih u Srbiji, učešće u ovom istraživanju uzelo je samo 12,5% (od 18 do 30 godina). Trenutna nezainteresovanost mladih za nove biznis modele za nas je bio neočekivan podatak posebno imajući u vidu da je 10,5% starijih od 65 godina učestvovalo u ovom istraživanju. Naša pretpostavka je da je aktuelna ekonomska kriza naterala čak i one koji su završili svoj radni vek da traže nove modele poslovanja i dodatne izvore prihoda. (Prikaz 2)

Prikaz 2

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Čačak od 560 nezaposlenih lica sa VII-1 stepenom je 370 žena. Podaci iz našeg upitnika upravo pokazuju da su visokoobrazovane osobe najzainteresovanije za nove poslovne modele jer je čak 34.2% ispitanika/ca sa visokom stručnom spremom. Višu stručnu spremu ima 10,5% anketiranih osoba, srednju 30,9%, dok samo osnovno obrazovanje ima čak 16,4% ispitanika/ca.  Magistraturu ili doktorat ima svega 7,2% učesnika/ca ovog istraživanja. (Prikaz 3)

Prikaz 3

Iako se u gradu Čačku poslednjih godina beleži manji broj nezaposlenih, među 220 anketiranih osoba čak 36,2% nema zasnovan radni odnos po bilo kom osnovu. Malo više od polovine ispitanika/ca je zaposleno, odnosno 27% radi u javnom sektoru, a 24,3% u privatnom. U penziji je 7,9% ispitanika. Zanimljiv je podatak da, u gradu koji ima razvijenu biznis zajednicu, samo 2,6% preduzetnika/ca je uzelo učešće u ovom istraživanju. U odgovorima koji su učesnici imali mogućnost da sami dopišu nalaze se i radni statusi kao što su: poljoprivrednik, korisnik socijalne pomoći i rad na privremeno-povremenim poslovima. (Prikaz 4)

Prikaz 4

U ovom istraživanju za nas je bila veoma važna percepcija građana o aktuelnoj ekonomskoj krizi koja vodi ka potencijalnom gubitku posla i rastućem siromaštvu. Učesnici istraživanja su imali mogućnost da na pitanje: U kojoj meri vas pogađa trenutna ekonomska kriza? odgovore ocenama od 1- ne osećam krizu, do 5 - izuzetno me pogađa.

Potpuno očekivano čak dve trećine ispitanika/ca ili 63,2%, dalo je ocenu 5 čime su potvrdili da ih kriza izuzetno pogađa kao i razmere inflatornog talasa. Samo jednu ocenu manje (ocena 4) dalo je 15,1% građana/ki, dok pogođenost ekonomskom krizom smatra prosečnom (ocena 3) 17,8% anketiranih. Manje od jednog procenta, samo 0,7% ispitanih, uopšte ne oseća krizu (ocena 1), dok je ocenu 2 dalo tek 3,3%. Kada se zbroje podaci iz ocena 5 i 4 zaključujemo da se čak 78,3% anketiranih oseća direktno ugroženim ekonomskom krizom. Ovaj rezultat se poklapa i sa rezultatima istraživanja na nacionalnom nivou koji su objavljivani poslednjih meseci i u kojima se ističe da oko 80% građana Srbije već trpi posledice ekonomske krize. (Prikaz 5)

Prikaz 5

Druga grupa pitanja odnosila se na nivo informisanosti građana o socijalnom preduzetništvu. Na pitanje ''Da li znate šta je socijalno preduzetništvo?'' - više od polovine ispitanika/ca, 54,6%, je dalo negativan odgovor. Oko 45,5% anketiranih tvrdi da zna odgovor na ovo pitanje. Ovi podaci ukazuju da je izuzetno važna kontinuirana informisanost građana o ovoj temi i promovisanje solidarnih biznis modela koji bi mogli unaprediti ekonomski položaj građana. (Prikaz 6)

Prikaz 6

Kako bi dodatno upotpunili prethodne odgovore, naši ispitanici su, ukoliko je njihov odgovor bio DA u prethodnom pitanju, trebalo da navedu primer jednog socijalnog preduzeća koje im je poznato. Najčešći odgovor je bio preduzeće ''Pehar'', koje posluje u gradu Čačku a osnovalo ga je Udruženje paraplegičara Čačka, što nam potvrđuje da je najveći broj učesnika/ca ankete baš sa ovog područja. Međutim, u odgovorima se pojavljuju i preduzeća ''Radanska ruža'', ''Bagel Bejgl'', ''Karitas Šabac'', ''Lira Kikinda'' i drugi... Pretpostavljamo da je reč o ispitanicima sa drugih geografskih područja (osim grada Čačka) jer u svojim odgovorima navode imena preduzeća koja su im poznata u svojim lokalnim sredinama. Imajući u vidu da je upitnik bio dostupan on-line ova mogućnost je logična. (Prikaz 7)

Prikaz 7

Bez obzira na tvrdnju da je skoro polovina anketiranih upoznata sa socijalnim preduzetništvom i dalje je neophodno kontinuirano informisanje o značaju i benefitima ovog koncepta. 

Naredna tema: PERCEPCIJA GRAĐANA O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU 

Izvor: Cemaforum.rs