Foto: Cemaforum.rs

Cilj upitnika koji je pred vama je prikupljanje podataka o raspoloživosti usluga u lokalnoj zajednici, stepenu zadovoljstva korisnika kao i načinom pružanja tih usluga pre i u toku pandemije COVID-19.

Prikupljeni podaci i njihova analiza će omogućiti uvid u situaciju u kojoj su se našle različite grupe građana u pogledu dostupnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite

Upitnik je anoniman. Svi dobijeni podaci se obrađuju zbirno, tako da se ne može otkriti identitet ispitanika i koristiće se isključivo za potrebe ovog istraživanja i za izradu preporuka kako da se unapredi sistem usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici.

Izuzetno je važno da otvoreno i iskreno odgovorite na sva pitanja iz UPITNIKA.

Istraživanje se sprovodi u okviru projekta „Ništa nas ne sme iznenaditi“ koji sprovodi "PROTECTA" u partnerstvu sa Centrom za monitoring i aktivizam - CEMA i Somborskim edukativni centrom - SEC, a uz podršku projekta Vlade Švajcarske Zajedno za aktivno građansko društvo - ACT koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovom upitniku je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.  

Unapred Vam hvala što ćete popuniti upitnik!

Izvor: Cemaforum.rs