Foto: cema.rs/ Luka K.

Ovaj serijal tekstova ima za cilj da čitaoce upozna sa korupcijom, pojavom koja razarajuće deluje na celo društvo, kao i da im pomogne da je prepoznaju i o njoj hrabro govore. U obrađenim tekstovima navedeni  su i  primeri koruptivnih dela. Svi sadržaji imaju, prevashodno, obrazovnu i preventivnu ulogu. 

Sukob interesa širom otvara vrata korupciji, zloupotrebi položaja, zloupotrebi javnih resursa i podmićivanju. To je situacija kada, radi sticanja materijalne koristi, javni funkcioner stavlja privatni interes ispred javnog.

Javni funkcioner je svako izabrano, postavlјeno ili imenovano lice u organu javne vlasti, osim lica koja su predstavnici privatnog kapitala u organu upravlјanja privrednog društva koje je organ javne vlasti.

Pojam sukob interesa u smislu Zakona je situacija u kojoj javni funkcioner ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na obavlјanje javne funkcije, dok je privatni interes bilo kakva korist ili pogodnost za javnog funkcionera ili povezano lice. Iz samog pojma sukoba interesa vidi se da je to šire definisan pojam, jer su to sve situacije u kojima javni funkcioner ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili čak i da izgleda kao da utiče na njegovo postupanje na način, na koji se ugrožava i zanemaruje javni interes. Što znači da obuhvata i one situacije u kojima se javni funkcioner eventualno može naći i koje mogu da izledaju kao da utiču na njegovo ponašanje u kojima će podrediti javni interes svom privatnom interesu.

Iako do sukoba interesa dolazi u svim aspektima javnog života, lokalne i regionalne vlasti su posebno pod rizikom, zbog svoje blizine i bližih kontakata sa građanima i lokalnim preduzetnicima. Lokalne i regionalne vlasti su često nadležne za pružanje usluga u oblastima koje su posebno podložne korupciji kao što su urbanizam, izgradnja ili socijalne usluge.

Iako je većina zemalja već donela propise u ovoj oblasti, rezultat je previše često umnožavanje pravila i propisa što može biti teško za upravljanje i sprovođenje. Veći uticaj se može postići pomoću pristupa zasnovanom na vrednostima, uz fokus na edukaciju, obuku, i transparentnost.

Danas postoji veliki broj nacionalnih i međunarodnih pravila, politika i smernica u oblasti sukoba interesa, pri čemu gotovo da ne prođe ni jedna politička debata a da se ne pomene značaj integriteta. Međutim, postojanje instrumenata i etičkog znanja nije isto što i etički know-how. Tako se čini da je lakše predavati, propovedati, izučavati, propagirati etiku i raspravljati o njoj nego je praktično sprovoditi. U oblasti sukoba interesa, nadzor i merenje sukoba interesa još uvek predstavljaju najveće izazove.

Lokalne i regionalne vlasti bi trebalo da budu svesne da su uvođenje kodeksa ponašanja, registri objavljenih podataka i drugi propisi o sukobu interesa samo prvi korak. Te kodekse treba delotvorno sprovoditi, evaluirati i pratiti, a za to su potrebni liderstvo, resursi i snažna politička volja.

 

U nastavku: Trgovina uticajem

Izvor: cemaforum.rs