Centar za monitoring i aktivizam – CEMA započeo je realizaciju projekta ''Građanski nadzor lokalne vlasti u Čačku'' koji je podržala Evropska zadužbina za demogratiju sa sedištem u Briselu.

  1. Kontekst inicijative

Korupcija je i dalje jedan od glavnih problema u srpskom društvu, posebno na lokalnom nivou. U poslednjem Izveštaju Evropske Komisije o napretku Srbije za 2019. godinu navedeno je: „Sve u svemu, korupcija je rasprostranjena u mnogim oblastima i dalje izaziva zabrinutost.“ I pored toga što se neki zakoni usvajaju, „ne postoji merljiv uticaj reformi sprečavanja korupcije“. Učešće građana u borbi protiv korupcije je sporadično i nije postignut napredak; situacija je još gora u lokalnim zajednicama, daleko od šire javnosti i međunarodnih aktera. Hrabri pojedinci koji izveštavaju o slučajevima korupcije su retki, a često su predmet pretnji i ucena. Iako je rok za osnivanje Lokalnih antikorupcijskih foruma (LAF) u lokalnim samoupravama bio 30. jun, 2017. godine, samo 6 opština učinilo je neke korake u tom pravcu i samo nekoliko je započelo proceduru.

  1. Rezime inicijative

Evropska zadužbina za demokratiju je podržala ovu inicijativu čiji je cilj pojačan kontinuirani građanski nadzor nad organima lokalne vlasti u gradu Čačku, sa fokusom na koruptivne pojave. Na ovaj način bi se izvršio pritisak na lokalne vlasti i javne službenike da rade na odgovoran i transparentan način, poštujući demokratske vrednosti. Da bi se to postiglo, inicijativa uključuje stalno praćenje i podizanje svesti građana putem analiza, javnih rasprava i kampanja lokalnih medija, kao i inicijative za uvođenje dobrih demokratskih praksi u lokalnoj upravi. Glavni fokus je na sprečavanju koruptivnih pojava,  nadgledanju javne potrošnje uz mogučnost da se reaguje na sve potencijalne slučajeve zloupotrebe vlasti.

Centar za monitoring i aktivizam – CEMA, takođe, planira da osnuje veb porta kao medij civilnog društva, koji će informisati građane o temama koje su manje zastupljene u lokalnim komercijalnim medijima, jer samo mali broj  tih medija imaju značajnu nezavisnu uređivačku politiku.

  1. Ključne aktivnosti

Ključne aktivnosti predviđene u okviru ove inicijative su:

  • Monitoring i podizanje svesti građana,
  • Organizovanje javnih tribina i kampanja lokalnih medija,
  • Iniciranje osnivanja Lokalnog antikorupcijskog foruma,
  • Uspostavljanje medija civilnog društva.

Realizacija ove inicijative je započela 01. avgusta, 2019. i trajaće dve godine.