Internet

Centar za monitoring i aktivizam se bavi istraživanjima na teme koje su značajne za izgradnju kapaciteta udruženja građana, lokalne zajednice i stvaranje podsticajnog okruženja za njihov rad. Sarađujemo sa predstavnicima akademske zajednice, udruženja građana, medijima  i drugim organizacijama koje se bave istraživačkom praksom. Takođe pružamo podršku drugim istraživačkim zajednicama u zemlji i regionu  kroz konsultacije, podršku pri terenskim i desktop istraživanjima, uzorkovanju itd.