banjaluka.com

Centar za monitoring i aktivizam - CEMA, u okviru projekta ''Građanski nadzor lokalne vlasti u Čačak'', koji je podržan od Evropske zadužbine za demokratiju, vrši istraživanje o percepciji građana/ki o korupciji na lokalnom nivou.

U okviru orjentacionog istraživanje ispitali smo percepciju korupcije među najosetljivom i najmarginalizovanijom dvostruko diskriminisanom društvenom kategorijom (na osnovu pola i invaliditeta): žena sa invaliditetom. Prilikom izrade Strategije i Akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom do 2020. godine uzeta su u obzir Zaključna zapažanja i preporuke Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom u vezi sa uklanjanjem prepreka sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću u različitim oblicima društvenog života, a naročito u oblastima koje doprinose izjednačavanju mogućnosti kao što su obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje i sl., a upravo su to oblasti u kojima je, na osnovu sprovedenih istraživanja, percepcija građana/ki o prisutnosti korupcije najviše izražena.

Uzorak je sačinjen od 23 ispitanice grada Čačka, žena sa različitim oblicima invaliditeta iz svih udruženja registrovanih na teritoriji grada Čačka (Udruženje paraplegičara – Čačak, Udruženje gluvih i nagluvih, Udruženje slepih i slabovidih, CLIL– Čačak, Diabetes Mellitus). U analizu su uključena 23 validna upitnika.

Na našem portalu ćemo sukcesivno objavljivati delove istraživanja, a krajem godine i finalnu verziju. Rezultate orijentacionog istraživanja o percepciji korupcije žena sa invaliditetom, u pdf formatu, možete preuzeti sa ove stranice.


Preuzmite PDF dokument