Projektni tim Centra za monitoring i aktivizam – CEMA u Čačku organizovao je fokus grupu sa osobama sa invaliditetom na kojoj je predstavljena inicijativa za osnivanje Lokalnog antikorupcijskog foruma u gradu Čačku. Ovaj događaj je upriličen u prostorijama Međuopštinskog saveza slepih.  Osim osoba oštećenog vida, fokus grupi je prisustvovalo i nekoliko njihovih personalnih asistenata koji su aktivno učestvovali u diskusijama.

GRECO, telo Saveta Evrope za borbu protiv korupcije, svojom preporukom iz 2004. godine ukazalo je na potrebu da se u bivšim socijalističkim državama, osim borbe na nacionalnom nivou, uspostave antikoruptivni mehanizmi i na lokalnom nivou. Ova tema je dobila svoje mesto i u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji, a Nacionalnom strategijom za period od 2013. do 2018. godine, Srbija je uvela obavezu izrade Lokalnih antikorupcijskih planova za sve jedinice lokalne samouprave.

S obzirom da grad Čačak još uvek nije ispunio obaveze predviđene brojnim  domaćim i međunarodnim pravnim aktima, CEMA je, uz aktivno učešće svih građana, pokrenula inicijativu za osnivanje ovih antikoruptivnih mehanizama u lokalnoj zajednici.

Kako su istakli učesnici Fokus grupe, osobe sa invaliditetom se svakodnevno suočavaju sa problemom korupcije na svim nivoima, ali zbog specifičnosti koje njih karakterišu, najizraženija je u zdravstvu i zapošljavanju. Zato su bili svi jednoglasni u podršci inicajtive za osnivanje Lokalnog antikorupcijskog foruma u gradu Čačku, jer veruju da bi ovo telo, ukoliko bude sastvljeno od odgovornih ljudi sa ličnim i profesionalnim integritetom, moglo da bude značajna brana u daljem širenju koruptivnih pojava.

Inače, CEMA je realizaciju ove inicijative, uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju iz Brisela, započela 1. avgusta, 2019. i trajaće naredne dve godine.

 

Ova inicijativa se realizuje uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju (EED). Sadržaj nužno ne izražava zvaničan stav EED. Informacije i izneti stavovi su isključiva odgovornost autora.