Na predlog Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja upućuje Javni poziv udruženjima za dostavljanje izveštaja o sprovođenju zakona o ravnopravnosti polova u 2019. godini.
 

Predmet javnog poziva:

U skladu sa st. 1-2. člana 42. Zakona o ravnopravnosti polova („Službeni glasnik RS“ broj 104/09) Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, upućuje Javni poziv udruženjima čiji su ciljevi vezani za unapređenje ravnopravnosti polova, sa molbom da dostave izveštaje iz delokruga svoga rada u vezi sprovođenja Zakona o ravnopravnosti polova u 2019. godini.

U vezi sa navedenim, podsećamo da je u stavu 2. člana 52. Zakona o ravnopravnosti polova predviđeno da: „Ministarstvo nadležno za poslove ravnopravnosti polova podnosi najmanje jednom godišnje izveštaj o stanju zaštite i unapređenja ravnopravnosti polova Vladi i nadležnom odboru Narodne skupštine“, pa će dostavljanjem podataka o realizovanim aktivnostima u prošloj godini, udruženja imati mogućnosti da afirmišu svoj doprinos u ovoj oblasti.

 

Pravo učešća:

Udruženja koja deluju na teritoriji Republike Srbije, čiji su ciljevi vezani za unapređenje ravnopravnosti polova, a koja prate primenu Zakona o ravnopravnosti polova i ukazuju na diskriminaciju po osnovu pola, aktivno učestvuju u ostvarivanju ravnopravnosti polova, predlaganju posebnih mera i stvaranju uslova za postizanje ravnopravnosti polova i aktivno učestvuju u sastavljanja izveštaja o ostvarivanju ravnopravnosti polova.

Način prijave:

Prijave na Javni poziv, koji je objavljen na internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, internet stranici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, kao i na portalu e-Uprava se može poslati najkasnije do 31. januara 2020. godine u 15.00 časova.

Prijave i izveštaji udruženja o realizovanim aktivnostima u vezi zaštite i unapređenja ravnopravnosti polova u 2019. godini se šalju u elektronskom obliku na službeni mejl Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti: antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs .

Prijave treba da budu potpisane od strane lica ovlašćenih za zastupanje udruženja i overene pečatom udruženja i snimljene u JPG ili PDF formatu, dok se izveštaji dostavljaju isključivo u Word formatu.

Za sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom možete se obratiti na broj telefona 011/363-1449, kontakt osobi dr Biljani Stojković, višoj savetnici, i Gorani Dokmanović, savetnici u Sektoru za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti.