Fondacija za otvoreno društvo, Srbija podržala je projekat ''Transparentnost javnih nabavki na lokalnom nivou kao princip dobre uprave'' koji će realizovati Centar za monitoring i aktivizam - CEMA iz Čačka. Od 50 organizacija civilnog društva sa prostora Zapadnog Balkana koje su ponudile svoje projektne predloge, Komisija je podržala ukupno 11 projekata: po dva iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Kosova. U Srbiji su tri organizacije dobile podršku za realizaciju svojih projekata: Udruženje PROTECTA iz Niša, Grupa BUDI1 iz Novog Sada i Udruženje CEMA iz Čačka.

Osnovni cilj projekta ''Transparentnost javnih nabavki na lokalnom nivou kao princip dobre uprave'', koji će se realizovati u Čačku, je povećanje transparentnosti i odgovornosti lokalne vlasti u gradu Čačku prilikom sprovođenju postupaka javnih nabavki uz primenu principa dobre uprave kodifikovanih od strane Saveta Evrope.

Specifični ciljevi projekta su :

  1. Podrška implementaciji konkretnih aktivnosti koje su planirane u okviru Poglavlja 5 – javne nabavke;
  2. Građanski nadzor (analiza) postupka sprovođenja javnih nabavki u gradu Čačku primenom benchmarking tool metodologije sa fokusom na potencijalne koruptivne pojave;
  3. Osnaživanje i mobilisanje svih građana/ki u Čačku da aktivnije učestvuju u nadzoru svih javnih politika lokalne zajednice;
  4. Iniciranje i organizovanje javne debate i predlaganje konkretnih mera za unapređenje transparentnosti sprovođenja procesa javnih nabavki;
  5. Jačanje međusektorske saradnje između građana/OCD, lokalnih institucija i donosioca odluka u gradu Čačku;
  6. Uspostavljanje partnerstva sa medijma u cilju veće medijske vidljivosti projektne teme.

U periodu od 15.12.2019. do 15.10.2020. čačanska organizacija će detaljno analizirati četiri javne nabavke i o tome dostaviti izveštaj javnosti i koaliciji Balkan Tender Watch (BTW) koja je osnovana 2012. godine, a finansira se od strane Evropske Unije. Koalicija se bavi suzbijanjem i borbom protiv korupcije sa namerom da na području Zapadnog Balkana oformi čvrstu antikorupcijsku zajednicu. Koalicija osmišljava praktične politike, predlaže konkretne mere i vrši nadzor postojećih antikorupcijskih mera, posebno u oblasti javnih nabavki. Članice koalicije su Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, BiH i na Kosovu, Centar za građanske komunikacije - Severna Makedonija, i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) - Crna Gora. Svih pet članica Koalicije aktivno rade na ostvarivanju dugoročnih ciljeva, ali istovremeno sprovode i individualne akcije.