Projektni tim Centra za monitoring i aktivizam – CEMA u Čačku organizovao je fokus grupu sa predstavnicima lokalnih medija na kojoj je predstavljena inicijativa za uspostavljanje antikoruptivnih mehanizama u gradu Čačku, kao i rezultati Analize (istraživanja) o percepciji građana/ki Čačka o koruptivnim pojavama u lokalnoj zajednici. Ova aktivnost je planirana u okviru projekta ‘’Građanski nadzor lokalne vlasti’’ koji CEMA realizuje uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju iz Brisela.

O neophodnosti uspostavljanja lokalnih antikoruptivnih mehanizama u prilog idu i podaci vezani za neke od koruptivnih pojava koje su do sada uočene u procesu finansiranja medijskih projekata na lokalnom nivou. Učesnici su posebno istakli:

- Koncentraciju (su)finansiranih medijskih projekata povezanim licima,

- Nelojalnu konkurenciju na tržištu,

- Favorizovanje (režimskih) medija,

- Članovi Komisija u sukobu interesa…

Transparentnost rada lokalnih organa, u svim segmentima, nije samo pitanje političke nego i društvene volje i u taj proces bi trebalo da se uključe i svoju odgovornost preuzmu sve zainteresovane strane (stakeholder-i) na lokalnom  nivou kroz građanski nadzor svih javnih politika, poručili sui z Centra za monitoring i aktivizam.

Predstavljajući rezultate istraživanja, članice projektnog tima su naglasile da se na osnovu dobijenih rezultata može zaključiti da je neophodno hitno uspostavljanje antikoruptivnih mehanizama u gradu Čačku, za šta je, inače, odavno istekao rok. To bi trebalo učiniti na bazi saradnje i uzajamne podrške lokalnog civilnog društva, medija i političkih institucija kao značajnog preduslova demokratskog razvoja lokalne zajednice. Oni bi trebalo da se međusobno dopunjuju, jer su javni interes i opšte dobro nešto čemu teže „sve strane”, samo drugačijim metodama i instrumentima. Ovo je nužan preduslov za postizanje jednog od fundamentalnih ciljeva savremenog demokratskog društva – da „princip vladanja” bude zamenjen „principom dobrog upravljanja” – zaključak je sa održane fokus grupe.