Foto: CEMA

Analiza ’’Transparentnost javnih nabavki na lokalnom nivou kao princip dobre uprave’’ izrađena je u okviru istoimenog projekta koji realizuje Centar za monitoring i aktivizam – CEMA iz Čačka. Sprovodi se kao deo projekta "Balkan Tender Watch“ podržanog od strane Evropske unije, koju zastupa Evropska komisija. Koalicija Balkan Tender Watch (BTW) je osnovana 2012. godine i bavi se suzbijanjem i borbom protiv korupcije sa namerom da na području Zapadnog Balkana oformi čvrstu antikorupcijsku zajednicu.

Osnovni cilj projekta ''Transparentnost javnih nabavki na lokalnom nivou kao princip dobre uprave'', je povećanje transparentnosti i odgovornosti lokalne vlasti u gradu Čačku prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki uz primenu principa dobre uprave kodifikovanih od strane Saveta Evrope.

Cilj ove Analize je da pokaže koji su to nedostaci procedura i prakse. Tokom istraživanja analizirani su podaci koji su bili dostupni na sajtovima i portalima. Na osnovu analize kompletne dokumentacije (veći deo je dostupan u prilozima ovog dokumenta) utvrđivano je da li su u konkretnim postupcima javnih nabavki postojale neregularnosti i u kojoj meri je obezbeđena transparentnost celog procesa u kome su nosioci organi lokalne uprave kao i preduzeća i ustanova kojima je osnivač grad Čačak.

U Centru za monitoring i aktivizam – CEMA smatraju da su saradnja i uzajamna podrška lokalnog civilnog društva i političkih institucija veoma značajni preduslovi demokratskog razvoja lokalne zajednice. Oni bi trebalo da se međusobno dopunjuju, jer su javni interes i opšte dobro nešto čemu teže „obe strane”, samo drugačijim metodama i instrumentima. To, pored ostalog, podrazumeva i mogućnost da građani bez posrednika deluju u javnom životu, utiču na sadržaj i kvalitet relevantnih odluka, učestvuju u vršenju javnih poslova, kao i da vrše kontrolu organa vlasti. Zato je jedna od preporuka aktivnije učešće civilnog društva u svim javnim politikama jedinica lokalnih samouprava u skladu sa pravnim i demokratskim principima.

- Garantovanje i realizacija ovih principa je nužan preduslov za postizanje jednog od fundamentalnih ciljeva savremenog demokratskog društva – da „princip vladanja” bude zamenjen „principom dobrog upravljanja”. Naša najbolja namera, kao organizacije civilnog društva, je bila da izradom ovog dokumenta, koji sadrži i određene korektivne mehanizme, damo svoj doprinos u uspostavljanju, pre svega, principa transparentnosti i građanskog nadzora na dobrobit cele lokalne zajednice, ističu u Centru za monitoring i aktivizam – CEMA u Čačku.

Projekat ''Transparentnost javnih nabavki na lokalnom nivou kao princip dobre uprave'' predstavljen je i na Regionalnoj konferenciji ''Transparentnost, nadzor i kontrola procesa javnih nabavki na Zapadnom Balkanu'' koja je održana 17. i 18. decembra, 2019. godine u Podgorici.

 

 

Ovde možete preuzeti dokument u pdf formatu:


Preuzmite PDF dokument