Foto: cema.rs

Analiza ,,Percepcija građana/ki Čačka o koruptivnim pojavama u lokalnoj zajednici” izrađena je u okviru projekta ,,GRAĐANSKI NADZOR LOKALNE VLASTI U ČAČKU’’ koji uz finansijsku podršku Evropske zadužbine za demokratiju (European Endowment for Democracy) realizuje Centar za monitoring i aktivizam – Cema iz Čačka.  

Cilj ovog projekta je pokretanje inicijative za uspostavljanje antikoruptivnih mehanizama u gradu Čačku što podrazumeva izradu Lokalnog antikorupcijskog plana po Modelu Agencije za borbu protiv korupcije RS, kao i formiranje tela za praćenje implementacije usvojenog dokumenta. Realizacija ove inicijative je započela 01. avgusta, 2019. i trajaće dve godine.

Rezultati istraživanja pokazuju da je percepcija građana je da je korupcija veoma prisutna. Zanimljiv je podatak da je samo jedna trećina anketiranih priznala da je učestvovala u nekom obliku korupcije što govori da je reč o ustaljenoj praksi u društvu, kao i o prisutnom strahu za iznošenje ovakvih informacija. U orijentacionim istraživanjima zdravstvo je prepoznato kao javna služba u kojoj je najviše zastupljena korupcija, dok su u online anketi targetirani mediji kao društvena oblast koja je na prvom mestu po korumpranosti u svom delovanju.

 Zanimljivo je da je, na osnovu dosadašnjih istraživanja Centra za monitoring i aktivizam, medijska sfera prvi put zauzela neslavnu vodeću poziciju. Građani/ke najmanje vide prisutnost korupcije u civilnom sektoru.

Jedan od zaključaka ove Analize je da je participacija građana u kontroli rada opštinskih organa je na nezadovoljavajućem nivou. Lokalni organi vlasti u gradu Čačku bi trebalo da uspostave kontrolne mehanizme borbe protiv korupcije za šta je, inače, bio rok 30. jun, 2017. Godinu dana pre naznačenog roka, 2016. godine, Agencija za borbu protiv korupcije RS dostavila je Model svim JLS po kome je trebalo da usvoje Lokalne antikorupcijske planove i oforme telo koje će pratiti primenu ovog dokumenta. Grad Čačak, do kraja izrade ove Analize, 30.12.2019., nije uspostavio lokalne antikoruptivne mehanizme. Možda je to jedan od razloga što naši ispitanici/ce kao najveće zamerke u radu lokalnih organa ističu: netransparentnost u radu, slabu informisanost o radu lokalne samouprave (način na koji se donose odluke, planove i druga pravna akta), odsustvo javne rasprave o ključnim pitanjima za život i rad građana/ki i druge.

Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja o percepciji građana/ki o koruptivnim pojavama u gradu Čačku u period od 01.08. do 31.12.2019. godine, autorski tim je izneo PREPORUKE, koje bi svojom primenom mogle doprineti u suzbijanju koruptivnih pojava na lokalnom nivou.

  1. Uspostavljanje lokalnih antikoruptivnih mehanizama po Modelu Agencije za borbu protiv korupcije
  2. Veća transparentnost u radu lokalnih organa (redovno izveštavanje na web stranici, dostupnost dokumenata i drugih pravnih akata…)
  3. Edukacija OCD i medija u oblasti monitoringa i izveštavanja o radu lokalnih organa
  4. Uspostavljanje redovnog kanala komunikacije između organa lokalne vlasti, OCD, medija i građana/ki

Dokument u PDF format možete preuzeti na dnu ove stranice.


Preuzmite PDF dokument