Foto: cema.rs/ Luka K.

Centar za monitoring i aktivizam - CEMA pokrenuo je projekat ''Informisanje u javnom interesu OSI'' čiji je cilj  njihovo aktivno učešće u definisanju javnog interesa u oblasti informisanja, kako u svakodnevnom životu, tako i u kriznim situacijama (Covid 19). Ovaj projekat se realizuje u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija. 

Obaveza korisnika budžetskog novca je da svim građanima obezbedi kvalitetno informisanje, a lokalna samouprava da to podrži kroz transparentnu distribuciju sredstava. Nažalost, u gradu Čačku, već godinama iznos sredstava za projekte koji se bave položajem OSI je oko 2-4% iako je više od 10% građana iz ove ranjive grupe u odnosu na ukupnu populaciju.

U planiranom zagovaračkom procesu fokusiraćemo se na sledeće oblasti:

  • Analizu izveštavanja lokalnih medija o OSI u doba Covid – 19 (druga polovina 2020.) u cilju argumentovanog pristupa ovom problemu;
  • Definisanje javnog interesa OSI u oblasti informisanja kroz njihovu direktnu participaciju;
  • Javno zagovaranje za stvaranje pravnog okvira kojim bi se namenski izdvojila sredstava za sufinansiranje medijskih projekata koji se bave položajem OSI;
  • Pokretanje inicijative za uvođenje instituta građanskog posmatrača u radu Komisije za sufinansiranje medijskih projekata.

Naš projektni zadatak je da podstaknemo OSI da se direktno uključe u ovaj proces koji vodi ka pozitivnim promenama u njihovom interesu. Ovo bi mogao biti i jedan od načina za sprečavanje dalekosežnih posledica (pre svega, po njihovo mentalno zdravlje i društvenu isključenost) prouzrokovanih, kako ustaljenim stereotipima, tako i aktuelnom pandemijom. S druge strane, realzacijom ovog projekta, kroz praktičan primer ćemo pokazati da se do pozitivnih promena može doći ukoliko su svi lokalni stakeholder-i (lokalna vlast, OCD/OSI i mediji) uključeni u rešavanje konkretnog problema.

Projekat ''Informisanje u javnom interesu osoba sa invaliditetom'' se realizuje u periodu od 20. novembra, 2021. do 20. marta, 2022. godine.