Ukupna održivost organizacija civilnog društva u Srbiji se nije promenila u 2017. godini, ali pravni okvir i mogućnost OCD-a da učestvuju u zagovaranju pogoršala se već treću godinu za redom, usled prepreka nametnutih od strane države, zaključci su sa događaja na kom su predstavljeni rezultati Indeksa održivosti OCD u 2017. za Srbiju. Uvodna reči su dale Laura Palmer Pavlović, direktorka USAID Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj u Srbiji i Milena Velojić, direktorka Nacionalne koalicije za decentralizaciju.

„Indeks održivosti organizacija civilnog društva (IO OCD) je alat koji je razvijen od strane USAID-a i koristi se od 1997. godine za procenu održivosti civilnog sektora,” izjavila je Laura Pavlović, direktorka USAID Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj u Srbiji. “Indeks pokriva 60 zemalja iz različitih regiona širom sveta i tako obezbeđuje veoma korisne podatke o smernicama razvoja civilnog društva kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i globalnom nivou.”

Nalazi Indeksa za 2017. godinu pokazuju da prostor za učešće OCD-a u procesu donošenja odluka nastavlja da se zatvara, a neka dugoročna partnerstva između državnih institucija i OCD-a se prekidaju. U 2017. godini, OCD – naročito one koje se bave borbom protiv korupcije, nadgledanjem izbora, demokratizacijom i ljudskim pravima - bile su meta negativnog medijskog izveštavanja.

OCD su uspele da održe stabilnost u kategorijama koje se odnose na organizacione kapacitete, pružanje usluga, finansijsku održivost, sektorsku infrastrukturu i sliku u javnosti.

“Iako je nivo sveukupne održivosti na istom nivou od 2013. godine, pad u ove dve kategorije je jasan pokazatelj da civilno društvo u Srbiji mora da pokaže veću spremnost i proaktivnost za delovanje u okruženju koje se stalno menja”, rekla je Milena Velojić, direktorka Nacionalne koalicije za decentralizaciju.

Pad u pravnom okruženju za 2017. godinu zabeležen je u dvanaest od 24 zemlje koje pokriva Indeks za Centralnu i Istočnu Evropu i Evroaziju. Dok je zatvaranje prostora za delovanje civilnog društva prisutno u nekoliko poslednjih izdanja IO OCD, u 2017. godini zabeležena je pojačana kontrola nad civilnim sektorom kako u zemljama sa represivnim političkim režimom, tako i u zemljama koje se smatraju demokratskim. Štaviše, u 10 zemalja se beleži pogoršanje dimenzije Slika u javnosti, što je odraz negativne retorike od strane vlasti i provladinih medija prema OCD-ima, naročito onim koje su kritički nastrojene prema vladi. Napredak u sektorskoj infrastrukturi koji je zabeležen u trećini zemalja u regionu jedna je od svetlih tačaka u nalazima, dok finansijska zavisnost od stranih donatora i dalje ostaje izazov.

Indeks meri održivost civilnog sektora u svakoj zemlji na osnovu sedam dimenzija: pravni okvir, organizacioni kapacitet, finansijska održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastruktura i slika u javnosti. Indeks koristi skalu ocena od 1 do 7 gde je 1 najviši a 7 najniži nivo održivosti. Ocena za sveukupnu održivost civilnog sektora u Srbiji za 2017. godinu iznosi 4.1.

Ovde možete preuzeti kompletan izveštaj.

Izvor: NKD