Foto: CEMA - Luka K.

Srbija je zemlja dubokih podela i ogromnih ekonomskih razlika koje su maksimalno izražene u manjim lokalnim sredinama. Nesklad između krajeva naše zemlje gde preti depopulacija i gradova koji su prenaseljeni proizvodi teške privredne, ekološke i socijalne posledice. Od finansijske snage grada kao i „sluha“ lokalnih vlasti zavise i politike koje će biti primenjene da se te razlike ublaže.

Čačak, bez obzira što je privredno razvijen grad, predstavlja sredinu gde je sve više prisutna depopulacija. Prema procenama Republičkog zavoda za statistiku sredinom 2020. godine je imao 108737 stanovnika od čega žena 56021, a muškaraca 52716. Od 2011. godine primetan je konstantan pad broja stanovnika na ovom području.

Tabela 1 - Broj stanovnika na području Grada Čačka – izvor Izveštaj CSR za 2021. godinu

Socijalna politika predstavlja široku oblast čiji je osnovni cilj da kroz ekonomski održiv i socijalno prihvatljiv način zaštiti, potpomogne i osnaži ugrožene članove društva.

Kada su u pitanju socijalne politike grad Čačak je 2013. godine usvojio Pravilnik o ostvarivanju prava i pružanju usluga u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti Grada Čačka ("Sl. list grada Čačka", br. 6/2013, 11/2017, 4/2018 i 1/2019). Ovim Pravilnikom su definisane usluge dostupne građanima: pomoć u kući za odrasla i stara lica; privremeni smeštaj u prihvatilište za nezbrinuta lica; privremeni smeštaj za žrtve nasilja u porodici; privremeno stanovanje dece i omladine bez roditeljskog staranja "Kuća na pola puta"; savetovalište za brak i porodicu; dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju; dnevni boravak za odrasla lica sa smetnjama u razvoju i personalna asistencija.

Sistem socijalne zaštite sve više zahteva strateško planiranje i upravljanje kako na godišnjem nivou tako i na duži vremenski period. Kada nastupe krize (pandemija Kovid 19, rasta cena životnih namirnica i energenata, smanjene privredne aktivnosti, vremenskih nepogoda i slično) socijalna zaštita je ta koja mora da amortizuje, ublaži sve potrese koji se posebno odražavaju na osetljive društvene grupe i ugroženo stanovništvo.

Jedan od primera dobre prakse u Čačku je projekat „Ne ostavljajući nikoga iza sebe – adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje“ koji je započet 2021. godine, a sprovode ga Grad Čačak u partnerstvu sa Gradskom stambenom agencijom, Centrom za socijalni rad, Centrom za pružanje usluga socijalne zaštite "Zračak" Čačak i udruženjem građana Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC). „Cilj projekta je da se doprinese društvenoj inkluziji žena i muškaraca, devojčica i dečaka u Čačku koji doživljavaju siromaštvo i socijalnu isključenost stvaranjem adekvatnih životnih uslova i omogućavanjem njihovog aktivnog učešća u društvu,“ navedeno je na portalu grada Čačka.

Po Zakonu o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011 i 117/2022 - odluka US) socijalna zaštita jeste organizovana društvena delatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu pojedinaca i porodica, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanje posledica socijalne isključenosti.

Procenat korisnika socijalne zaštite na teritoriji grada Čačka u 2021. godini iznosio je 7,97%. Kod maloletnih korisnika 48,37% je pripadalo kategoriji materijalno ugroženih a kod punoletnih 39,12%.

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijale Čačak na dan 31.12.2020. godine bilo je registrovano 5.145 lica, od toga žena 3.146 (61,15%), dok je na dan 31.12.2021. godine broj nezaposlenih u Čaku iznosio 4.782 lica, od toga 2.803 (58,61%) žena. Učešće žena u populaciji nezaposlenih u odnosu na muškarce procentualno raste sa povećanjem stepena stručne spreme a najmanje ih ima u kategoriji nekvalifikovanih. Zabrinjava podatak da znatan broj fakultetski obrazovanih čeka zaposlenje, a od 560 nezaposlenih sa VII-1 stepenom čak 370 je ženskog pola.

Po izveštaju Centra za socijalni rad za 2021. godinu na evidenciji se nalazi 1336 osoba sa invaliditetom, iako se procenjuje da je taj broj mnogo veći.

Kao zaključak u Izveštaju čačanskog Centra za socijalni rad navodi se da se poslednjih nekoliko godina reforme u sistemu socijalne zaštite Republike Srbije sprovode bez važeće strategije u oblasti socijalne zaštite. Sa donošenjem nacionalne startegije neophodno je odmah pristupiti i izradi Strategije grada Čačka koja će uvažiti sve specifičnosti lokalne sredine. Svi podaci iz izveštaja Centra dobra su polazna osnova za izradu kako nove gradske Odluke tako i lokalne Strategije socijalne zaštite koja će biti doneta na duži vremenski period i omogućiti da se svi eventualni potresi na nivou lokala, države, pa i šire, lakše prebrode. Bez dileme, u ovom dokumentima bi se morala naći i oblast socijalnog preduzetništva a zadatak OCD je da, kroz različite aktivnosti, pokreću inicijative u tom pravcu.

Socijalna i ekonomska politika su međusobno komplementarne, budući da investicije u ljudski kapital i usluge omogućavaju građanima i građankama da učestvuju u privrednom i društvenom životu i tako u potpunosti ostvare svoje potencijale. Neophodno je da socijalna zaštita bude sastavni deo funkcionalne, inkluzivne privrede koju karakterišu stabilan rast i visoka zaposlenost. Upravo je socijalno preduzetništvo jedan od osnovnih načina da se ostvari željena sigurnost i stalna briga o onima koji nisu u mogućnosti da bez ove podrške ostvare osnovne egzistencijalne uslove za život.

Naredna tema: Istraživanje javnog mnenja i informisanosti građana o socijalnom preduzetništvu

Izvor: Cemaforum.rs