U Beogradu je održan okrugli sto kao metod konsultacija sa 20 predstavnika OCD o Nacrtu Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa (Smernice). Smernice je pripremila Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom uz tehničku podršku projekta GIZ „Podrška reformi javne uprave u Srbijiˮ.

Svrha Smernica je da urede, podstaknu i usmere organe uprave na svim nivoima vlasti u pravcu uključivanja zainteresovanih strana i ciljnih grupa, pre svega organizacija civilnog društva u radne grupe i druga radna tela i time obezbede njihovu participaciju u što ranijoj fazi procesa odlučivanja.

U uvodnom delu obratio se v.d. direktora Kancelarije, Žarko Stepanović koji je učesnicima približio novi pravni okvir koji omogućava veće učešće OCD u procesu donošenja propisa i javnih politika, pre svega Zakon o planskom sistemu i njegova podzakonska akta, kao i aktivnosti Kancelarije u ovoj oblasti.

Pozvao je organizacije da koriste novi pravni okvir i naglasio da su „organizacije civilnog društva veliki kapital, i da saradnja civilnog i javnog sektora može bitno da pomogne da se unapredi zakonodavni proces.“

Aleksandra Hilbig, šef Projekta “Podrška reformi javne uprave u Srbiji” – GIZ govorila je u uvodnom izlaganju o podršci koju GIZ pruža javnoj upravi u Srbiji, kroz različite projekte. 

"Cilj nam je da približimo državnu upravu potrebama građana, kao i obezbeđivanje veće transparentnosti u procesu donošenja odluka“, rekla je Hilbig.

Naglasila je da građani i OCD imaju volju i kapacitet da učestvuju u kreiranju javnih politika, ali je potrebno omogućiti im veće i održivo učešće.

Dejan Vuletić i Danilo Rodić iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom predstavili su rešenja kao i glavne dileme iz dokumenta Smernica, nakon čega je usledila aktivna diskusija učesnika.

Među pitanjima koja su otvorena je bilo da li je potrebno birati predstavnika OCD koji ostaje vezan za organizaciju koja ga je predložila, i zastupa njene stavove, ili nezavisnog eksperta koga predlaže OCD.Takođe, diskutovalo se o mogućnosti samoorganizovanja civilnog sektora i predlaganja kandidata ispred više organizacija, ili klastera, zatim pitanje učešća manjih organizacija i onih koje su među jedinima u svojoj oblasti, potrebi da se dalje prati status i učešće OCD u radnim grupama nakon faze izbora članova, regionalnoj zastupljenosti organizacija, proporcionalnosti broja članova iz OCD u odnosu na veličinu radne grupe i brojnim drugim značajnim pitanjima.